Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie rozpoczęła proces rekrutacji na rok akademicki 2013/ 2014. Mury największej w Polsce jezuickiej uczelni zostały otwarte dla wszystkich, którzy cenią sobie kreatywność i nieszablonowe podejście do studiowania.

Już od czasów św. Ignacego jezuici zdawali sobie sprawę, że na uniwersytetach można osiągnąć powszechne dobro. Cała późniejsza historia potwierdziła tę diagnozę, a w czasach najnowszych Kongregacja Generalna 34 (1995 r.) podkreśliła, że uniwersytety to miejsca, gdzie toczy się ważna dyskusja „o etyce, przyszłych kierunkach w ekonomii i polityce, a także o podstawowym sensie ludzkiej egzystencji” (KG 34, dekret 17, n. 405). Po Soborze Watykańskim II najmocniej podkreślane hasło apostolskie naszego zakonu brzmiało: „służba wierze i promocja sprawiedliwości.” W dużym skrócie można powiedzieć, że typowe akcenty programów na jezuickich uczelniach to integracja wiary i nauki, refleksja etyczna, analiza społeczna, dialog ekumeniczny, międzyreligijny i międzykulturowy, promocja pokoju i sprawiedliwości społecznej, analiza problemów globalnych (bieda, głód, wykluczenie, marginalizacja społeczna).

W przypadku takiej uczelni jak Akademia Ignatianum w Krakowie pozostajemy pod rządami zarówno prawa państwowego, jak i kościelnego. Patrząc na program naszych studiów, na układ katedr w instytutach, na nazwy poszczególnych przedmiotów, bardzo często nie dostrzeżemy różnicy wobec uczelni świeckich. Pewne standardy akademickie są po prostu uniwersalne. Niemniej jednak po bliższym przyjrzeniu się zauważymy pewną specyfikę programową, na przykład przedmioty obecne w większości uczelni, takie jak: wprowadzenie w chrześcijaństwo, filozofia religii czy katolicka nauka społeczna. Charakterystyczny rys widać też w treści organizowanych konferencji i sympozjów, w podejmowanych tematach badawczych oraz w zakładanych efektach kształcenia, w których dąży się do tego, aby student znał wpływ wartości chrześcijańskich na rozwój nauk i całej cywilizacji.

Jezuicki charakter programów naukowych powinien owocować tym, że wśród rutynowych działań jest przestrzeń do poszukiwań głębszego sensu życia człowieka i do funkcjonowania społeczeństwa, w które została wpisana transcendentalna koncepcja człowieka i świata. Nikt dziś nie neguje autonomii nauk szczegółowych wobec teologii ani wolności debaty akademickiej, niemniej uczelnia katolicka, może bardziej niż inne uczelnie, powinna stwarzać tę przestrzeń. Klimat naukowy i dobór projektów badawczych powinny sprzyjać takim badaniom, w których tezy religijne są źródłem sensu i mają wyraźną treść semantyczną. Mówiąc z kolei o specyfice jezuickich zaangażowań w promocję sprawiedliwości, podkreślić należy rozwijanie wolontariatu, praktyk studenckich nakierowanych na pracę z ludźmi w trudnej sytuacji społecznej, uczenie wrażliwości na innych. Na Akademii Ignatianum staramy się łączyć tradycję z nowoczesnością. Zapraszamy do skorzystania z naszych programów!

Ks. dr Dariusz Dańkowski SJ
Dyrektor Instytutu Filozofii, na Akademii Ignatianum


Szczegóły na temat rekrutacji dostępne są [TUTAJ].
Strona Wydziału Filozoficznego: [TUTAJ].
Strona Akademii Ignatianum na Facebook-u: [TUTAJ].

Akademia Ignatianum w Krakowie
ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
Telefon: +48 12 39 99 500, +48 12 39 99 520