Kategoria: Przetargi

Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalno-usługowego w Nowym Sączu

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalno-usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej pełniący funkcję szkoły oraz przebudowa budynku szkoły – etap II w ramach projektu „Wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji poprzez realizację projektu pn. „Przebudowa zrujnowanej kamienicy na cele szkoły” Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Read More

Rozbudowa Przebudowa Budynku Szkoły w Nowym Sączu: informacja z otwarcia ofert z 5.03.2018

znak sprawy: TJDZ/P-1/2018 Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalno-usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej pełniący funkcję szkoły oraz przebudowa budynku szkoły – etap II w ramach projektu „Wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji poprzez realizację projektu pn. „Przebudowa zrujnowanej kamienicy na cele szkoły”, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Zamawiający – Towarzystwo Jezusowe Dom Zakonny, 33-300 Nowy Sącz, ul. Piotra Skargi 10 informuje, że: –        kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 6 363 705,15zł –        w postępowaniu zostały złożone oferty: Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena brutto zł Okres gwarancji lat 1. Firma Usługowa „Eco-Rem-Bud” Jan Cabak;  33-336 Łabowa 185 5 953 088,18 5   Równocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej powyższych informacji, przekazuje Zamawiającemu, bez wezwania, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 5 do SIWZ).   Przełożony Domu Zakonnego o. Józef Polak...

Read More

Remont konserwatorski ogrodzenia

znak sprawy: ZNP-1/2017 Kraków, Sierpień 2017 ZAL_1 (oferta) ZAL_2.1 (oświadczenie) ZAL_2.2 (oświadczenie) ZAL_3 (wyk_robót) ZAL_4 (wykaz osób) ZAL_5 (wzór_umowa) Załączik A -Program Konserwatorski Przedmiar Bazylika Ogrodzenie Regulamin na remont konserwatorski ogrodzenia- Kolegium Księży Jezuitów SIWZ Informacja o wyniku...

Read More

Przetargi archiwalne

 Informacja o wyniku postępowania Dokumenty: Informacja o wyniku postępowania Rozstrzygnięcie przetargu Zapytanie ofertowe na zarządzanie projektem i inspektora nadzoru Dokumenty: Zapytanie ofertowe Sprostowanie Zał 1 – Oświadczenie Zał 2 – Wykaz usług Zał 3 – Wykaz osób Zał 4 – Formularz ofertowy Zał 5 – Wzór umowy Zapytanie ofertowe Dokumenty: Zapytanie ofertowe, Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3, Załącznik 4, Załącznik 5, Załącznik 6, Załącznik 7, Załącznik 8, Oferta na opracowanie dokumentacji na potrzeby projektu: „Termomodernizacja budynków Prowincji Wielk-Maz TJ w Warszawie przy ul. Rakowieckiej Dokumenty: Zapytanie ofertowe, Zał nr 1 – Oświadczenie, Zał nr 2 – Formularz ofertowy, Zał nr 3 – Wzór umowy Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Rozstrzygnięcie przetargu.   Znak sprawy: ZNP-1/2016, Kraków, data zamieszczenia: 31.05.2016 Wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji wieży Bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusowego w Krakowie przy ul. Kopernika 26. Pełna dokumentacja do pobrania [TUTAJ] Znak sprawy: TJ/1/2015, Kraków 22.09.2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dostępne [TUTAJ]. Znak sprawy: TJ/1/2015, data zamieszczenia: 01.09.2015 Wykonanie termomodernizacji ścian piwnic w budynku Kolegium w Krakowie ul. Kopernika 26 w formule „zaprojektuj i wybuduj”. [DOKUMENTY DO POBRANIA TUTAJ] Znak sprawy: ZNP-11/2015 Ogłoszone: 23.02.2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – [TUTAJ] Znak sprawy: ZNP-10/2015 Ogłoszone: 23.02.2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – [TUTAJ] Znak sprawy: ZNP-11/2015 – zamieszczone: 31.01.2015 Kraków: Wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynkach Towarzystwa Jezusowego Prowincji Polski Południowej w Częstochowie ul. Św. Kingi 74/84 w ramach przedsięwzięcia  “Działania energooszczędne w budynkach Towarzystwa Jezusowego, Prowincji Polski Południowej”...

Read More

Ogłoszenie u udzieleniu zamówienia na przebudowę budynku przy ul. Piotra Skargi w Nowym Sączu

znak sprawy: TJDZ/P-1/2017 Ogłoszenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie stanu surowego otwartego budynku mieszkalno-usługowego w celu zmiany sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej pełniący funkcję szkoły oraz przebudowa budynku szkoły przy u. Piotra Skargi w Nowym Sączu SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Jezusowe Dom Zakonny 33-300 Nowy Sącz Piotra Skargi 10 tel. (0-18) 448 46 60 fax: (18) 449 02 16 e-mail: [email protected] www.nowysacz.jezuici.pl   SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie stanu surowego otwartego budynku mieszkalno-usługowego w celu zmiany sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej pełniący funkcję szkoły oraz przebudowa budynku szkoły przy u. Piotra Skargi w Nowym Sączu II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane II.5) Główny Kod CPV: Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu realizacji: 45000000-7 Roboty budowlane Dodatkowe kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne   SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony   SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie III.3)...

Read More
  • 1
  • 2

Aktualności

Media o nas

Blogi

Najnowsze filmy

Loading...

Polecamy