(fot. Krzysztof Kołacz)

(fot. Krzysztof Kołacz)

Dnia 7 sierpnia 2014 r. będziemy obchodzić 200. rocznicę wskrzeszenia Towarzystwa Jezusowego. Jako wspólnota jezuitów ofiarujemy tę nowennę w duchu dziękczynienia za Boże miłosierdzie i wierną miłość do naszego najmniejszego Towarzystwa, dziękując za tę łaskę, prosząc jednocześnie, byśmy pozostali wierni naszemu powołaniu służenia Jezusowi pod sztandarem krzyża i Kościołowi, Jego Oblubienicy. W tym pierwszym dniu nowenny wspominamy cudowne dzieło Boga: powołanie do życia Towarzystwa Jezusowego.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego…

Psalm 8

O Panie, nasz Boże, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi!
Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa.
Sprawiłeś, ze [nawet] usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę,
na przekór Twym przeciwnikom, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga.

Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców,
księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
czym jest człowiek, ze o nim pamiętasz,
i czym – syn człowieczy, ze się nim zajmujesz?

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich,
chwałą i czcią go uwieńczyłeś.
Obdarzyłeś go władza nad dziełami rak Twoich;
złożyłeś wszystko pod jego stopy:

owce i bydło wszelakie, a nadto i polne stada,
ptactwo powietrzne oraz ryby morskie, wszystko, co szlaki mórz przemierza.
O Panie, nasz Panie,
jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi!

Czytanie z Księgi proroka Izajasza (Iz 43, 1b-3)

Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim! Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą, i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się, i nie strawi cię płomień. Albowiem Ja jestem Pan, twój Bóg, Święty Izraela, twój Zbawca.

Oto słowo Boże / Bogu niech będą dzięki.

Czas na refleksję w milczeniu.

Z Tradycji Towarzystwa (Formuła Institutu z 1539)

Ktokolwiek zechce walczyć pod sztandarem krzyża o sprawy Boga i służyć jedynemu Panu naszemu oraz Jego na ziemi zatępcy w tym Towarzystwie naszym, które pragniemy zaszczycić imieniem Jezusa, ten niech sobie w sercu uświadomi, że złożywszy uroczysty ślub czystości staje się częścią społeczności założonej przede wszystkim w tym celu, żeby zabiegała głównie o postęp dusz w życiu i w nauce chrześcijańskiej i o rozszerzenie wiary przez posługę słowa Bożego, przez Ćwiczenia duchowe i przez uczynki miłosierdzia, a szczególnie przez nauczanie prawd wiary chrześcijanskiej dzieci i ludzi nieuczonych.

Czas na refleksję w milczeniu.

Responsorium

K.: Bóg wzywa nas po imieniu.
W.: Ufamy Jego wiernej miłości.

Wezwania (można je uzupełniać i zmieniać)

Prowadzący: Bóg w swoim miłosierdziu, powołał św. Ignacego do uczestnictwa w misji Chrystusa, przez założenie Towarzystwa Jezusowego. Ofiarujmy nasze modlitwy Panu, prosząc o umocnienie w naszej misji. Wołajmy:
Boże wiernej miłości, wysłuchaj nas.

1. Za Towarzystwo Jezusowe: by nasze życie i posługi były zawsze ucieleśnieniem wizji pierwszych towarzyszy, wzbogacając ją o nowe intuicje i doświadczenia.
W: Boże wiernej miłości, wysłuchaj nas.

2. Za Ojca Generała Adolfo Nicolasa: by zjednoczony z Bogiem w modlitwie, mógł prowadzić Towarzystwo Jezusowe, zgodnie z wolą Boga.
W: Boże wiernej miłości, wysłuchaj nas.

3. Za misję Towarzystwa Jezusowego: by była ona skutecznym narzędziem do szerzenia wiary chrześcijańskiej i budowania ludzkiego społeczeństwa opartego na sprawiedliwości i miłości chrześcijańskiej.
W: Boże wiernej miłości, wysłuchaj nas.

4. Za naszych współpracowników: by przepojeni duchem ignacjańskim mogli przyczynić się do wcielenia charyzmatu Towarzystwa w świecie.
W: Boże wiernej miłości, wysłuchaj nas.

5 O liczne i dobre powołania: by Pan posłał do naszego zakonu wielu młodych ludzi zapalonych pragnieniem służenia, a nie by im służono.
W: Boże wiernej miłości, wysłuchaj nas.

Dołączmy nasze własne intencje (chwila ciszy).

Ojcze nasz…

Modlitwa nowenny

Błogosławiony jesteś, Panie, który wybierasz to, co słabe i czynisz mocnym,
podnosisz to, co upadłe, leczysz rany i gromadzisz przy sobie rozproszonych.
Odnów nas w Duchu, który inspirował św. Ignacego i jego towarzyszy,
aby służyć Twojemu Synowi pod sztandarem Krzyża.
Daj nam odwagę, byśmy mogli dotrzeć
do naszych oddalonych, zapomnianych i zagubionych braci i sióstr;
abyśmy hojnie otwierali drzwi tym, którzy szukają Ciebie.
Daj nam mądrość, abyśmy siali ziarno Twojego Królestwa
w sercach wszystkich, których spotykamy,
na większą chwałę Twojego Imienia, dlatego modlimy się … (lub śpiewamy)

Zabierz, Panie i przyjmij
całą wolność moją,
Pamięć moją i rozum i wolę mą całą,
Cokolwiek mam i posiadam.
Ty mi to wszystko dałeś.
Tobie to Panie oddaję.
Twoje jest wszystko.
Rozporządzaj tym w pełni według Twojej woli.
Daj mi jedynie miłość Twoją i łaskę.
Albowiem to mi wystarczy. Amen.

Zakończenie

K.: Błogosławmy Panu.
W.: Bogu niech będą dzięki.

WSZYSTKIE-CZESCI-NOWENNY