W Krakowie, na Akademii Ignatianum, w dniu 14 października 2015 r., odbędzie się konferencja pt. „Kościół i nauka w obliczu ekologicznych wyzwań”. Honorowym patronatem objęli go prowincjał krakowskich jezuitów o. Jakub Kołacz SJ oraz prowincjał krakowskich franciszkanów o. Jarosław Zachariasz OFMConv.

Jezuici i franciszkanie wspólnie chcą podjąć refleksję nad ważnym dokumentem Papieża Franciszka, jezuity o franciszkańskim sercu, oraz pokazać jego tematy w kontekście dotychczasowego nauczania Kościoła oraz danych współczesnej nauki. Do tego zadania zaprosiliśmy ludzi nauki z różnych ośrodków akademickich, duchownych i świeckich.

Po otwarciu konferencji o godz. 9.00 przez rektora AIK, prof. Józefa Bremera SJ planowane są 3 sesje: filozoficzna, ekologiczna i teologiczna. Pierwsza będzie chciała naznaczyć najogólniejszą perspektywę rozmowy o przesłaniu encykliki oraz rozważyć jej myśl w kontekście filozofii praktycznej i bioetyki. Ciekawą recepcję „ekologicznej encykliki” spodziewany się również w sesji drugiej, bowiem wszyscy jej uczestnicy oprócz rozwijania refleksji teoretycznej w różnych aspektach szeroko rozumianej ekologii są też zaangażowani w praktyczną działalność proekologiczną.

Popołudniowy czas poświęcamy analizom teologicznym. Prelegenci z różnychośrodków akademickich zaproponują analizę papieskiego dokumentu z perspektywy swoich dyscyplin.

Encyklika Laudato si’ oprócz głębokich analiz zawiera też wezwanie do odnow
ienia naszej duchowości i korekty stylu życia, zatem nie mogło tego aspektu zabraknąć w programie naszej konferencji. Po obradach w auli Akademii Ignatianum chcemy wszystkich uczestników zaprosić do pielgrzymki z ul. Kopernika na ul. Franciszkańską, gdzie w bazylice św. Franciszka o godz. 18.00 będzie celebrowana Msza święta dziękczynna za encyklikę Laudato si’ oraz ustanowienie Dnia modlitw o ochronę stworzenia. A zakończeniem dnia będzie ekologiczna agapa w klasztorze franciszkańskim.

Kościół zawsze konsekwentnie poszukiwał rozwiązań trudnych wyzwań w każdej epoce dziejów i czyni to również w obecnych czasach. Jako najstarsza i największa organizacja międzynarodowa na świecie jest wyjątkowo przygotowany do zaprezentowania zbiorowej odpowiedzi na wyzwania środowiskowe. Wierzymy, że, jego dwutysiącletnie doświadczenie w „ludzkich sprawach” stowarzyszone z ekspertyzami przyrodników, filozofów i teologów, może dostarczyć inspirującego materiału do refleksji i działania. Mamy zatem nadzieję, że temu będzie służyć i nasze spotkanie znawców tematu z różnych dziedzin oraz ich refleksja i dyskusja nad zagadnieniami poruszanymi w encyklice, nad jej propozycjami teologicznymi, bioetycznymi, duchowymi czy pastoralnymi. Chcemy też badać jej doniosłość ekumeniczną, ekologiczną i polityczną oraz zmierzyć się z kontrowersjami, jakie pojawiają się w dotychczasowych komentarzach nt. tej encykliki. Chcemy, aby nasza konferencja była forum spotkania i dyskusji ludzi nauki i Kościoła, teoretyków i praktyków, ekologów z uniwersytetu i aktywistów z różnych miejsc toczących boje o kształt naszej Matki Ziemi.

Warto przypomnieć, że encyklika papieża Franciszka pod tytułem Laudato si’ została opublikowana dniu 18 czerwca 2015 r. a sam tytuł można przetłumaczyć jako „Chwała Tobie” albo „Pochwalony bądź” i pochodzi z Hymnu Stworzenia ułożonego przez św. Franciszka z Asyżu.

Papież dokonuje cennej aktualizacji społecznej nauki Kościoła proponując m.in. przewartościowanie roli ekonomii i gospodarki dla większej służby ludziom, współpracę narodów na rzecz pokoju i sprawiedliwego podziału dóbr, mocniejszą troskę o stworzenie oraz obronę Ziemi, jako wspólnego domu nas wszystkich. Kwestia ochrony stworzenia zawsze była bliska papieżowi Franciszkowi. W jednym z wcześniejszy wystąpień mówił:

„Chciałbym byśmy wszyscy zdecydowanie zobowiązali się do poszanowania i ochrony stworzenia, zwracając uwagę na każdego człowieka, przeciwdziałając kulturze marnotrawstwa promując natomiast kulturę solidarności i spotkania”. Papież wskazywał także, że ochrony stworzenia i dbałości o środowisko nie można oddzielić od „ekologii ludzkiej”, gdyż obecny kryzys jest nie tylko problemem ekonomicznym, ale także środowiskowym, etycznym i antropologicznym.

Organizatorzy konferencji to Instytut Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie, Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu oraz Franciszkańskie Towarzystwo Naukowe.

Więcej informacji oraz szczegółowy program na stronie konferencji oraz u naszych partnerów medialnych portali Deon.pl i SwietoStworzenia.pl

Stanisław Jaromi OFMConv

Jacek Poznański SJ

ekologia_plakat6