Dzięki dofinansowaniu przez Urząd Marszałkowski realizacji projektu „Digitalizacja zasobów dziedzictwa regionalnego w postaci pisma ‘Posłaniec Serca Jezusowego’”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informujemy nie tylko czytelników Posłańca Serca Jezusowego ale i wszystkich pasjonatów archiwaliów, że w 99% została ukończona digitalizacja zasobów archiwalnych Posłańca Serca Jezusowego. Jak dotąd zdigitalizowano 1118 wydań „Posłańca” i udostępniono 39 169 dokumentów. Efekt można podejrzeć na: https://poslaniec.net/