Postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług logopedy dla podopiecznych w ramach projektu AKTYWNY SENIOR – dzienna opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych w Mysłowicach Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych

 

Informacja otwarcie-22-07-2021

Wybór – Internet-23-07-2021