Projekt pn. AKTYWNY SENIOR – dzienna opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych w Mysłowicach dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych, którego realizatorem jest – LOYOLA – DZIEŁA JEZUICKIE ODDZIAŁ W MYSŁOWICACH, ogłasza konkurs na Terapeutę Zajęciowego:

Wymagania obowiązkowe:

– obywatelstwo polskie

– pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

– brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciw mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji publicznych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe

– co najmniej wykształcenie średnie i kwalifikacje terapeuty zajęciowego oraz doświadczenie zawodowe w tym obszarze; wyższe na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa

 

Pomocne załączniki: 

nabor-na-stanowisko-terpaeuta-zajeciowy

rodo

Oswiadczenie_do_celow_rekrutacji

zgoda na przetwarzanie danych

zgoda na dołączenie