Na początku stycznia 2022 europejska sieć Jezuickiej Służby Uchodźcom (Jesuit Refugee Service) opublikowała podstawy swojej strategii na lata 2022-2024 akcentując po raz kolejny wagę misji towarzyszenia uchodźcom i wysiedleńcom, służenia im i upominania się o ich prawa.

Nad strategią na najbliższe lata pracowały 22 biura Jezuickiej Służby Uchodźcom (JRS) rozmieszczone w różnych krajach Europy, które współpracują ze sobą już od dawna. Podejmują się konkretnych działań w obronie praw człowieka, upominają się o ochronę prawną uchodźców i wysiedleńców, promują kulturę gościnności, integracji i pojednania w kontekście szerszej wizji stworzenia społeczeństwa zatroskanego o los każdego człowieka.

Działania wszystkich biur JRS opierają się na tych samych wartościach i podstawowych kompetencjach. Mają wspólne zasady i podobne formy pracy. Posługują się rozwiniętymi metodami rzecznictwa i najnowszymi środkami komunikacji.

„Żyjemy w świecie ciągłych nierówności i mimo że Europa jest jednym z najbogatszych regionów, zarówno UE, jak i jej państwa członkowskie nadal traktują uchodźców jako zagrożenie. W obliczu narastającego publicznego dyskursu anty-migracyjnego zaangażowanie JRS w kulturę gościnności pozostaje bardziej aktualne niż kiedykolwiek” – czytamy na oficjalnej stronie JRS Europe.

W ciągu najbliższych trzech lat JRS w Europie będzie kontynuować prace nad czterema wspólnymi obszarami programowymi: gościnność i integracja społeczna, dostęp do ochrony, solidarność z pozbawionymi wolności, zwiększanie świadomości poprzez komunikację i rzecznictwo.

Dzięki tym wspólnym ramom sieć JRS w Europie będzie jeszcze bardziej zjednoczona i z jeszcze większą mocą promować będzie ducha solidarności i gościnności. Zainspirowani przez Papieża Franciszka

„znaleźliśmy w ubogich uprzywilejowane miejsce spotkania z Chrystusem. To cenny dar” (Rzym 2019).

Jezuici zapewniają, że JRS będzie nadal docierać z pomocą do uchodźców i wysiedlonych oraz w ich imieniu upominał się będzie o sprawiedliwość.

Dla nas granice i przeszkody nie są ograniczeniami ani końcem, lecz nowymi wyzwaniami, z którymi należy się zmierzyć oraz nowymi możliwościami, które należy podjąć.

Tekst strategii JRS Europe na lata 2022-2024 (English)