Coroczne Święto Akademii Ignatianum w Krakowie, które odbędzie się 10 marca w Auli Wielkiej im. Ks. Grzegorza Piramowicza SJ upamiętnia rocznicę kanonizacji św. Ignacego  Loyoli, Założyciela Towarzystwa Jezusowego, Patrona Uczelni. Jest już tradycją że w trakcie  uroczystości Władze Uczelni, doceniając trud i zaangażowanie w pracę zarówno akademicką jak  i administracyjną, dziękują pracownikom Uczelni przyznając im nagrody i dyplomy. Wyróżniani są  także studenci, którzy w sposób szczególny wykazują się aktywnością, działając w Samorządzie  Studenckim, uczelnianych kołach naukowych oraz innych organizacjach studenckich. 

Osoby szczególnie zasłużone dla Akademii Ignatianum w Krakowie, otrzymają medale „Za Zasługi  dla Ignatianum”. Idea wręczenia medalu zrodziła się z chęci uhonorowania osób, które swą pracą i  zaangażowaniem zasłużyły się dla rozwoju Uczelni. Medale otrzymają emerytowani nauczyciele  akademiccy oraz pracownicy administracyjni AIK. 

W roku bieżącym Władze AIK postanowiły uhonorować medalem także osoby oraz instytucje, które  w sposób szczególny wspomagają Akademię, zwłaszcza przy organizowanej przez Fundację Ignatianum corocznej akcji „Kredkobranie”, pod patronatem Rektora AIK: Centrum Jana Pawła II  „Nie lękajcie się” w Krakowie, Firmę AMS S.A z Prezesem Zarządu Panem Markiem Kuzakiem oraz  Prezesa Zarządu Związku Cyfrowa Polska Pana Michała Kanownika. 

Pracownikom i studentom Akademii zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia naukowe  i organizacyjne, za wyróżniającą się pracę administracyjną oraz za działalność studencką. Szczególnie  wyróżniający się studenci otrzymają nagrody „Pro Studente”, które wręczy Przewodnicząca Samorządu  Studenckiego. 

Uroczystość uświetni mini recital Pani Anny Marii Balawender, studentki II roku studiów II stopnia  kierunku filologia angielska w Akademii Ignatianum w Krakowie i absolwentki wokalistyki w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Akompaniować będzie Pani Dominika Peszko, absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie.