Nic nowego czy odnowione wezwanie do naśladowania Chrystusa dzisiaj?

Pierwsze wrażenie po pobieżnym spojrzeniu na cztery preferencje może być takie, że nie wnoszą one nic nowego; a zatem, życie potoczy w starych koleinach… Może jednak warto przyjrzeć się im na nowo, z otwartym sercem, wbrew ukrywanemu i czającemu się sceptycyzmowi…

1. Rozpoczynając modlitwę poproszę o Łaskę: o odnowione doświadczenie entuzjazmu w naśladowaniu Jezusa i służbie w Jego Królestwie w Towarzystwie Jezusowym dzisiaj.

2. Przywołując w pamięci swoje doświadczenia, przyjrzę się początkowemu entuzjazmowi, który pociągnął mnie do Towarzystwa i był przejawem radości z naśladowania Jezusa. Zapragnę na nowo odczuwać ten ogień, jak to było kiedyś.

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim (Mk 1, 16-18).

3. Z tym nastawieniem rozważę znaczenie Preferencji dla Towarzystwa dzisiaj.

Proces, w jakim uczestniczyliśmy, ma swoje źródło w powiewach odnowy kościelnej, jakie wzbudził Duch Święty w Soborze Watykańskim II, obecnych i działających również dzisiaj w Kościele. Ten sam Duch działał w Kongregacjach Generalnych od 31 do 36, prowadząc Towarzystwo do wymagającego procesu odnowy duchowej i apostolskiej.

Zaczynaliśmy… z wieloma wątpliwościami i niepokojami, nie znając dobrze drogi, starając się przezwyciężyć sceptycyzm… Również my doszliśmy do jedności pragnień, wspólnej pasji służenia Jezusowi.

Uniwersalne Preferencje Apostolskie… są owocem wyboru… Chcieliśmy znaleźć najlepszy sposób współpracy w misji Pana.

Przyjmujemy je jako misję Kościoła przekazaną przez Ojca Świętego Franciszka, które je zatwierdził, potwierdzając wspólne rozeznanie przeprowadzone przez ciało apostolskie… Preferencje zamierzają uruchomić proces apostolskiego ożywienia i kreatywności, by uczynić nas lepszymi sługami pojednania i sprawiedliwości.

W najbliższych dziesięciu latach następujące preferencje będą nami kierować w realizowaniu, we wszystkich naszych posługach apostolskich, misji pojednania i sprawiedliwości, do której wraz z innymi zostaliśmy przeznaczeni.

  • Jakie było do tej pory moje wewnętrzne nastawienie do Preferencji?
  • Co pragnę zmienić, za łaską Boga, abym bardziej otwarcie i z hojnością przyjął je w moim życiu i działalności apostolskiej?

Rozważę te pytania i porozmawiam o nich z Panem.

4. Z duchem odnowionym przez modlitwę, przeczytam teraz: wstępne uwagi o. Generała w liście z lutego 2019 (s. 1) oraz sekcję II. Prowadzeni przez Ducha (s. 6-8).