Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla seniorów oraz szkoleń dla opiekunów faktycznych w ramach projektu AKTYWNY SENIOR – dzienna opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych w Mysłowicach Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych.

Informacja z otwarcia ofert-10-01.2022

Wybór – Internet-11-01-2022-2021

Informacja o kwocie -10-01.2022

LOYOLA WARSZTATY OFERTA

oferta aktywny senior

Oferta-Mysłowice