Ekonom Towarzystwa Jezusowego Prowincji Polski Południowej w Krakowie
OGŁASZA REKRUTACJĘ 
NA STANOWISKO KIEROWCA
w Dziennym Domu Pobytu (dalej DDP)

 w ramach projektu AKTYWNY SENIOR oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych

Miejsce pracy: Mysłowice ul. Plebiscytowa 8

Projekt pn. AKTYWNY SENIOR – dzienna opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych w Mysłowicach dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych.

 Wymagania obowiązkowe:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak prawomocnego skazana za przestępstwo przeciw mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji publicznych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • prawo jazdy kategorii B;
 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 1. Wymagania pożądane:
 • mile widziane doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób po 60 r.ż;
 • dokładność, rzetelność, sumienność, zaangażowanie;
 • odpowiedzialność;
 • wysoka kultura osobista.
 1. Najważniejsze obowiązki kierowcy:
 • dbałość o stan techniczny i czystość samochodu należącego do Domu Seniora;
 • przewożenie podopiecznych w zależności od potrzeb Domu Seniora;
 • czuwanie nad bezpieczeństwem podopiecznych znajdujących się pod jego opieką;
 • inne zlecone przez Kierownika placówki.
 1. Warunki pracy i płacy:
 • zatrudnienie od dnia 1 lutego 2023 r. w wymiarze 1/2 etatu;
 • wynagrodzenie zasadnicze brutto 1 900,00 zł;
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na okres próbny 3 m-ce z możliwością przedłużenia do końca trwania projektu.
 1. Wymagane dokumenty:
 • własnoręcznie podpisane: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopia uprawnień do kierowania pojazdami samochodowymi,
 • kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • podpisana własnoręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Jezusowe, Prowincję Polski Południowej oraz Loyola – Dzieła Jezuickie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzoną rekrutacją na stanowisko „Kierowca w Dziennym Domu Pobytu w Mysłowicach”;
 • opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w rekrutacji kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Jezusowe, Prowincję Polski Południowej oraz Loyola – Dzieła Jezuickie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w DDP od dnia złożenia oferty nie dłużej niż 24 miesiące”;
 • podpisana klauzula informacyjna o której mowa w art. 13 RODO dla kandydatów                      do pracy w DDP (załączona do niniejszego ogłoszenia).
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Loyola – Dzieła Jezuickie – Dzienny Dom Pobytu, ul. Plebiscytowa 8, 41-409 Mysłowice,                    w terminie do dnia 26 stycznia 2023 roku do godziny 12.00 (liczy się data wpływu). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Rekrutacja – Kierowca w DDP – Aktywny Senior”.

Szczegółowych informacji udziela Pan Krzysztof Mikołaj lub Pani Ewa Ramusińska                  pod nr tel. 573 261 033.

 

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej (ocena ofert przeprowadzona w oparciu o przesłane kwalifikacje kandydatów).

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Loyola – Dzieła Jezuickie – Dzienny Dom Pobytu w Mysłowicach, ul. Plebiscytowa 8 i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

Artur Demkowicz SJ

Ekonom TJ PPP

 

Załączniki:

Oswiadczenie do celow rekrutacji

Zgoda na dane

Zgoda na dołączenie

RODO_kierowca