Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie-Falenicy

Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie-Falenicy

W dniach 24-27 czerwca w Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie-Falenicy odbyło się szkolenie dla nowo mianowanych przełożonych lokalnych oraz tych, którzy w najbliższym czasie obejmą kierownictwo w jezuickich wspólnotach zakonnych.

Wzięło w nim udział 9 jezuitów z Prowincji Polski Południowej oraz 7 z Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej. W spotkaniu uczestniczyli także Prowincjałowie oraz ich najbliżsi współpracownicy, prowadzący niektóre wykłady i warsztaty.

I tak podczas kilkudniowego spotkania jego uczestnicy mieli okazję przypomnieć sobie wytyczne, jakie znaleźć można w Konstytucjach Towarzystwa Jezusowego, Normach Uzupełniających oraz w dokumentach: „Wytycznych dla przełożonych miejscowych” oraz w „Zasadach współpracy między przełożonym lokalnym a kierownikiem dzieła”; przypomniano także zapisy ostatnich Kongregacji Generalnych, jakie zabierały głos w sprawach zarządzania domami i wspólnotami, oraz dekrety, które poruszały temat posłuszeństwa. Do tego doszły kwestie związane z troską przełożonych o powierzone im wspólnoty i osoby (cura personalis), a także kwestie ekonomiczne, związane z administrowaniem domów.

Przełożeni w Towarzystwie Jezusowym zwyczajowo pełnią tę posługę  mniej więcej przez sześć lat. Spotkania takie jak falenickie, organizowane raz na kilka lat, są okazją do zapoznania się z podstawowymi wytycznymi i zasadami zarządzania jezuickim wspólnotami, a także do wymiany doświadczeń i zapoznania się z bieżącymi wymogami prawnymi, czyli uzyskania wiedzy niezbędnej do prawidłowego zarządzania wspólnotami. Jak zawsze w gronie jezuickim, jest to także okazja do spotkania się na gruncie przyjacielskim: do wspólnej modlitwy i długich rozmów, zwłaszcza z tymi z nas, którzy pracują w odległych miejscach w Polsce i na świecie.

Jakub Kołacz SJ/ RED.