Konferencja naukowa pt. W kręgu myśli o. Prof. Romana Darowskiego SJ. W 5 rocznicę śmierci.  Konferencja odbyła się 18 stycznia (wtorek) online z transmisją na kanale YouTube Akademii Ignatianum w Krakowie. Swoje referaty dotyczące myśli księdza Profesora Darowskiego przedstawili w trakcie konferencji: ks. prof. Stanisław Janeczek (KUL), dr hab. Tomasz Pawlikowski, ks. prof. Stanisław Ziemiański SJ, dr hab. Piotr Duchliński, prof. AIK, prof. Piotr Mazur, o. dr hab. Andrzej Bieś SJ prof. AIK. Konferencję otworzył Dziekan Wydziału Filozoficznego, o. dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. AIK, a obrady prowadził Dyrektor Instytutu,  o. dr Jacek Poznański SJ. Zapraszamy do odsłuchania wystąpień: https://www.youtube.com/watch?v=qAFqSd1e4SQ

O. Prof. Roman Darowski (1035-2017) był znanym historykiem filozofii jezuitów w Polsce. Pełni trzykrotnie funkcję dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie. Był zasłużonym wykładowcą na tymże Wydziale oraz na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Był także członkiem Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN.

Od początku lat 70. XX o. Darowski uprawiał antropologię filozoficzną. Syntezę swoich poglądów przedstawił dopiero w 1995 w monografii „Filozofia człowieka. Zarys problematyki” (2015, wyd. 5). W swojej refleksji o. Darowski wychodził z tradycji arystotelesowsko-tomistycznej nawiązując do jej nurtu esencjalistycznego i egzystencjalnego. W analizie fenomenu człowieka uwzględniał również perspektywę personalizmu oraz filozofii dialogu.

Od połowy lat 70. XX wieku zainteresowania o. Darowskiego coraz wyraźniej zaczęły się skupiać na filozofii jezuitów w dawnej Polsce. Poglądy tych filozofów poddawał krytycznej analizie w kontekście dziejów filozofii oraz ówczesnych uwarunkowań polityczno-społecznych. W zasadzie zajmował się badaniami analitycznymi (biogramy, faktografia), choć dążył do stworzenia syntezy. Najważniejsze jego dzieła to, Filozofia w szkołach jezuickich w Polsce w XVI wieku (Kraków 1994), Studia z filozofii jezuitów w Polsce w XVII i XVIII wieku (Kraków 1998), Filozofia jezuitów w Polsce w XX wieku. Próba syntezy i słownik autorów (Kraków 2001), Filozofia jezuitów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w XIX wieku. Próba syntezy. Słownik pisarzy i wykładowców. Antologia tekstów (Kraków 2013).