Utworzona przez generała jezuitów Komisja ds. roli i odpowiedzialności kobiet w Towarzystwie Jezusowym, zorganizowała ogólnoświatową ankietę mającą na celu zbadanie, jaką rolę pełnią kobiety w strukturach zakonnych i jakie powierza się im odpowiedzialności.

Badanie pilotażowe zostało przeprowadzone od 6 września do 7 października 2022 r. niemal we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność zakon jezuitów. Na 192 ankietowane osoby odpowiedziało 141 (wskaźnik odpowiedzi 73,44%). Wyniki badania pilotażowego wskazują, że respondenci postrzegają Towarzystwo Jezusowe jako wrażliwe na płeć i powierzające kobietom odpowiedzialne stanowiska. Rola kobiet jest widziana przez nich jako kluczowa i znacząca w kierowaniu jezuickimi instytucjami. Ankietowane osoby twierdzą jednak, że męska dominacja nadal jest częścią struktur.

Zespół badawczy i Komisja mają przeprowadzić pełną ankietę do lutego 2023 roku.

„Zamierzamy dotrzeć do minimum 1440 osób, z którymi przeprowadzone zostaną wywiady na całym świecie w obszarze apostolatu edukacyjnego, społecznego, duszpasterskiego i wśród osób zaangażowanych w inne jezuickie posługi i apostolaty” – deklaruje dyrektor projektu Melissa Navarra z Uniwersytetu Ateneo w Manili.

„Mamy nadzieję, że dzięki wsparciu Kurii Generalnej i wszystkich prowadzonych przez zakon jezuitów instytucji, uzyskamy kluczowe informacje i dotrzemy do świadectw, które pomogą Komisji sformułować odpowiednie (a może nawet rewolucyjne) zalecenia dla Towarzystwa Jezusowego w wypełnianiu 14. dekretu XXXIV Kongregacji Generalnej”.

W dekrecie 14. XXXIV Kongregacji Generalnej (1995) czytamy m.in.:

„Jesteśmy świadomi szkód poniesionych przez Lud Boży w niektórych kręgach kulturowych wskutek zniewolenia kobiet, które nie czują się w Kościele jak u siebie i nie są w stanie przekazywać w pełni wartości katolickich swoim rodzinom, przyjaciołom i kolegom. W odpowiedzi na to, my jezuici prosimy najpierw Boga o łaskę nawrócenia. Jesteśmy wszakże częścią tradycji społecznej i kościelnej, która zawiniła wobec kobiet. Podobnie jak inni mężczyźni, usiłujemy zwykle przekonywać samych siebie, że problem nie istnieje. A jednak częstokroć – choć może nieświadomie – przyczynialiśmy się do powstania pewnej formy klerykalizmu, który umacniał dominację mężczyzn, powołując się na wyrażoną jakoby aprobatę ze strony Boga. Poprzez niniejszą deklarację chcemy temu przeciwdziałać osobiście i zbiorowo, a także zrobić, co możliwe, by zmienić tę godną pożałowania sytuację”.

Obecna ankieta, przygotowana prawie 27 lat po powyższej deklaracji, podzielona jest na pięć części. (1) Profil społeczno-demograficzny respondenta, (2) postrzeganie roli i odpowiedzialności kobiet w Towarzystwie Jezusowym, (3) sposób, w jaki postrzeganie to przekłada się na praktykę wewnątrz instytucji jezuickich oraz (4) rekomendacje mające zwiększyć pozycję kobiet w Towarzystwie. Wreszcie ostatnia (5) część zawiera kilka otwartych pytań.

Również w Polsce, kilkadziesiąt osób, kobiet i mężczyzn, zostanie poproszonych o wzięcie udziału w ankiecie.

Na zdjęciu: Posiedzenie Komisji ds. roli i odpowiedzialności kobiet w Towarzystwie Jezusowym