(fot. Roman Groszewski SJ)

(fot. Roman Groszewski SJ)

Dom Rekolekcyjny „Oaza” w Suchej na Pomorzu zaprasza na Rekolekcje Ignacjańskie, który odbędą się w dniach 31.08.-04.09. oraz 06-14.09. Rekolekcje poprowadzą Jezuici: o. Mieczysław Łusiak SJ, o. Romek Groszewski SJ i o. Krzysztof Fijałkowski SJ.

Fundament (dla początkujących w praktyce Ćwiczeń Duchowych), zaplanowano między 30 sierpnia – 4 września 2014 r, natomiast 8-dniowe rekolekcje (wszystkie Tygodnie z prowadzeniem indywidualnym, dla osób po odbytym Fundamencie) będą prowadzone od 6 do 14 września.

Czym są Rekolekcje Ignacjańskie?

Jest to coraz bardziej znana forma rekolekcji, dzięki której również dzisiaj wielu ludzi młodych i starszych znajduje skuteczną pomoc w spotkaniu z Bogiem i ze sobą samym. Nazywane są ignacjańskimi bo ich autorem jest św. Ignacy z Loyoli, założyciel zakonu jezuitów. W rzeczywistości nie on wymyślił czy stworzył tę metodę, ale opisał w niej to, co sam wcześniej przeżył i w jaki sposób był prowadzony przez Boga. Ich ogromna skuteczność i moc, sprawdzona przez samego Świętego i jego pierwszych towarzyszy, doprowadziła do oficjalnego zatwierdzenia książeczki Ćwiczeń, opisującej treść Rekolekcji i sposób ich odprawiania, w 1548 roku przez papieża Pawła III. W ten sposób Kościół wzbogacił się o nową metodę, ułatwiającą wewnętrzną przemianę i odkrywanie woli Bożej przez człowieka. Ćwiczenia Duchowe, powszechnie zwane Rekolekcjami Ignacjańskimi, przeżywane w klimacie modlitwy zakorzenionej w Słowie Bożym i zupełnego milczenia, stwarzają szczególną okazję do lepszego poznania siebie, a przede wszystkim do odkrycia miłości Bożej. Są one drogą pogłębionego życia duchowego i przeprowadzają rekolektanta przez kolejne etapy życia duchowego, tradycyjnie określane jako: oczyszczenie, oświecenie i zjednoczenie. Odprawiane z zaangażowaniem, otwartością i hojnością wobec Boga, mogą stać się szkołą pogłębionego życia wewnętrznego, prowadzącego do większego zaangażowania się w służbie Bożej. Są szkołą modlitwy – zwłaszcza medytacyjnej i kontemplacyjnej – oraz okazją do uczenia się sztuki rozeznawania koniecznej do właściwego podejmowania decyzji i ich realizacji. Osobom stojącym przed wyborem drogi życia Ćwiczenia Duchowe pomagają w dokonaniu właściwego wyboru. Są pomocne także do reformy życia oraz do pogłębienia i ożywienia doświadczenia wiary. Mogą stać się czasem wyraźnego wzrostu duchowego. „Ćwiczenia Duchowe – pisał sam św. Ignacy – są najlepszą rzeczą, jaką w tym życiu mogę sobie pomyśleć i w oparciu o doświadczenie zrozumieć, aby człowiek mógł i sam osobiście skorzystać i wielu innym przynieść owocną pomoc i korzyść”. Pius XI w encyklice „Mens nostra” (1929) podsumował wielowiekowe doświadczenie w zakresie udzielania Ćwiczeń nazywając je „najmądrzejszym i ze wszech miar uniwersalnym kodeksem reguł zdolnych wprowadzić duszę na drogę zbawienia i doskonałości”. W pięćdziesiątą rocznicę ukazania się wspomnianej encykliki Jan Paweł II w przemówieniu przed modlitwą Anioł Pański (16 XII 1979) wypowiedział życzenie: „aby szkoła Ćwiczeń duchowych była skutecznym środkiem przeciwko złu współczesnego człowieka, który wciągnięty w ludzką zmienność, żyje poza sobą zajęty zbytnio rzeczami zewnętrznymi. Niechaj Ćwiczenia będą kuźnią nowych ludzi, autentycznych chrześcijan, oddanych apostołów. Jest to życzenie, które zawierzam wstawiennictwu Matki Najświętszej: najpełniej oddanej kontemplacji, mądrej Mistrzyni Ćwiczeń Duchowych”.

promo_1

Fundament Ćwiczeń Duchowych

Rekolekcje te wprowadzają w doświadczenie życia duchowego poprzez poznanie i praktykowanie różnych metod modlitwy, takich jak: lectio divina, medytacja ignacjańska, ignacjański rachunek sumienia. Ta forma rekolekcji wprowadza w doświadczenie przedłużonej, osobistej modlitwy i milczenia oraz rozmów z osobą towarzyszącą (kierownikiem duchowym). W czasie 5 dni rekolektant jest zaproszony do refleksji nad podstawą swej wiary, nad uświadomieniem sobie fundamentu swej relacji do Boga. Jest to spotkanie z miłością Boga, który pierwszy nas ukochał. Spotkanie to prowadzi do prawdziwego pokochania siebie, bliźniego i Boga. Jest to czas poświęcony także na pojednanie z sobą samym i akceptację swojego życia. Jest to pierwszy etap Rekolekcji Ignacjańskich, niezbędny dla podjęcia następujących po nim kolejnych tygodni.

Bliższe informacje i zgłoszenia:
E-mail: [email protected]
lub listownie:
Dom Rekolekcyjny „Oaza”
89-525 Sucha na Pomorzu 124

Odpłatność za rekolekcje wynosi:
„Fundament” – 250 zł
„Tygodnie Ćwiczeń Duchowych” (8-dniowe) – 360 zł

Zrzut ekranu 2014-08-12 o 10.48.33

Polecamy i czekamy na Was!

RED.