Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalno-usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej pełniący funkcję szkoły oraz przebudowa budynku szkoły – etap II w ramach projektu „Wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji poprzez realizację projektu pn. „Przebudowa zrujnowanej kamienicy na cele szkoły”

Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

znak sprawy: TJDZ/P-1/2018

SIWZ STWiOR-N-Sącz ZAL_1 (oferta)
ZAL_2 (oświadczenie)
ZAL_2a (oświadczenie inny podmiot)
ZAL_2b (powiązania z Zamawiającym)
ZAL_3 (wykaz robót)
ZAL_4 (wykaz osób)
ZAL_5 (grupa kapitałowa)
ZAL_6(wzór umowy)
ogłoszenie – Baza konkurencyjności
przedmiar budowlane
przedmiar elektr
przedmiar wod-kan
Załącznik A – dokumentacja
informacja_z_otwarcia_ofert (05.03.2018)
ogłoszenie o wyborze (12.03.2018)

ogloszenie o udzieleniu zamówienia (20-03-2018)