Dnia 7 grudnia 2023 roku, ks. dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie, rektor UIK, oraz ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ, rektor UIK kadencji 2014-2022, otrzymali złote medale „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”. 

Ponadto, dr Krzysztof Duda, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa UIK, otrzymał Medal brązowy.

Medale przyznaje Ministerstwo Edukacji i Nauki za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej.

Ks. dr hab. Tomasz Homa SJ urodził się w roku 1958. Studia doktoranckie odbył w Wydziale Filozoficznym Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego (1989–1992). W 2001 roku w Wydziale Filozoficznym Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie obronił rozprawę doktorską z zakresu filozofii społecznej. W 2014 roku Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie nadał mu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych. Rok później Wielki Kanclerz Akademii Ignatianum w Krakowie, Adolfo Nicolás SJ, mianował go profesorem nadzwyczajnym w Wydziale Filozoficznym AIK.  Od listopada 2005 do września 2010 r. sprawował urząd prodziekana Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie. W okresie od października 2010 do sierpnia 2014 r. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Z dniem 1 września 2014 objął stanowisko dziekana Wydziału Filozoficznego AIK. Funkcję rektora Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie sprawuje od 1 września 2022 roku.

Ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ urodził się 8 marca 1953 r. w Glinicy.  W 1981 wstąpił do nowicjatu Towarzystwa Jezusowego w Starej Wsi, a następnie w latach 1983–1987 odbył studia filozoficzne na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie. Teologię studiował w Phil.-Theol. Hochschule – Sankt Georgen we Frankfurcie nad Menem (1987–1990). Również w Niemczech odbył studia doktoranckie w Hochschule für Philosophie w Monachium. Studia te zakończył obroną doktoratu z filozofii (1996). Był wieloletnim wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest specjalistą z kognitywistyki, teorii umysłu i świadomości, filozofii Ludwiga Wittgensteina oraz logiki. Jest filozofem i profesorem nauk humanistycznych, profesorem honorowym Politechniki Śląskiej. W latach 2014-2022 był rektorem Akademii Ignatianum w Krakowie. 10 października 2023 roku, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauki.