(fot. Krzysztof Kołacz)

(fot. Krzysztof Kołacz)

Misja chrześcijańska jest odpowiedzią na realne potrzeby. W Ćwiczeniach duchowych misja Syna wyrasta z Trójcy Świętej, kontemplującej kondycję świata. Nasza zdolność do „rozpoznawania znaków czasu i interpretowania ich w świetle Ewangelii” (Gaudium et spes 4) jest podstawą do szybkiego reagowania na podstawowe problemy i autentyczne potrzeby. Zgromadzeni przed Panem, módlmy się o zdolność patrzenia i słuchania oczami i uszami Pana.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego…

Księga Izajasza 21, 6-7. 8. 11-12

Tak powiedział do mnie Pan:
«Idź, postaw wartownika, żeby doniósł, co zobaczy.
Gdy ujrzy poczet jazdy, jeźdźców na koniach parami,
jeźdźców na osłach, jeźdźców na wielbłądach,
niech patrzy uważnie, z wielką uwagą!»

I zawołał strażnik:
«Na wieży strażniczej,
o Panie, stoję ciągle we dnie,
na placówce mej warty co noc jestem na nogach».

Ktoś krzyczy do mnie z Seiru:
«Stróżu, która to godzina nocy?
Stróżu, która to godzina nocy?»
Stróż odrzekł: «Przychodzi ranek, a także noc.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

Z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 12, 54-56)

Jezus mówił do tłumów: ”Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: ”Deszcze idzie”. I tak bywa. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: ”Bedzie upał”. I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie?

Oto słowo Pańskie / Chwała Tobie Chryste.

Czas na refleksję w milczeniu.

Z Tradycji Towarzystwa (Kongr. Gen. 35, Dekret 3, 8-9)

Nowy kontekst, w którym pełnimy dziś naszą misję, na¬znaczony jest głębokimi zmianami, ostrymi konfliktami oraz nowymi możliwościami. Jak mówił Ojciec Święty: (…) Żyjemy w świecie zglobalizowanym. Już 34. Kongregacja Generalna odnotowała „rosnącą świadomość współzależno¬ści wszystkich narodów wobec ich wspólnego dziedzictwa”10. Ten proces postępował w szybkim tempie, a jego rezultatem jest pogłębiająca się współzależność. Jej oddziaływanie jest głęboko odczuwalne we wszystkich obszarach naszego życia. Jest ono podtrzymywane przez powiązane struktury kulturo¬we, społeczne i polityczne, które dotykają serca naszej misji wiary i sprawiedliwości oraz wszystkich aspektów naszego dialogu z religią i kulturą.

Czas na refleksję w milczeniu.

Responsorium (Iz 21, 8)

K.: O Panie, czuwam ciągle we dnie.
W.: Czuwam także i w nocy.

Wezwania (mogą być też inne, dostosowane do potrzeb)

Prowadzący: Nasz Pan jest obecny w historii, prowadzi całe stworzenie do jego pełni. Prośmy teraz Pana, aby czynił nas zawsze uważnymi na znaki czasu, byśmy mogli dostrzec poruszenia Ducha w dzisiejszym świecie i Kościele.

1. Módlmy się o światło Ducha Świętego, by nasze oczy mogły zobaczyć, co Pan chce byśmy czynili. Ciebie prosimy…

2. Módlmy się o dar mądrości, byśmy mogli przyjąć z wdzięcznością pozytywne przemiany naszych czasów i wyrzekać się wszystkiego, co jest sprzeczne z Królestwem Bożym. Ciebie prosimy…

3. Módlmy się za przywódców politycznych i religijnych, aby mogli skorzystać z możliwości, które stwarza obecny wiek w celu wspierania pokoju, harmonii i zgody. Ciebie prosimy…

4. Módlmy się za naukowców różnych dziedzin, by mogli tworzyć technologie i idee, które będą promować solidarność z tymi, którzy są na marginesie społeczeństwa. Ciebie prosimy…

Dołączmy nasze osobiste intencje do nowenny (chwila ciszy).

Ojcze nasz…

Modlitwa nowenny

Błogosławiony jesteś, Panie, który wybierasz to, co słabe i czynisz mocnym,
podnosisz to, co upadłe, leczysz rany i gromadzisz przy sobie rozproszonych.
Odnów nas w Duchu, który inspirował św. Ignacego i jego towarzyszy,
aby służyć Twojemu Synowi pod sztandarem Krzyża.
Daj nam odwagę, byśmy mogli dotrzeć
do naszych oddalonych, zapomnianych i zagubionych braci i sióstr;
abyśmy hojnie otwierali drzwi tym, którzy szukają Ciebie.
Daj nam mądrość, abyśmy siali ziarno Twojego Królestwa
w sercach wszystkich, których spotykamy,
na większą chwałę Twojego Imienia, dlatego modlimy się … (lub śpiewamy)

Zabierz, Panie i przyjmij
całą wolność moją,
Pamięć moją i rozum i wolę mą całą,
Cokolwiek mam i posiadam.
Ty mi to wszystko dałeś.
Tobie to Panie oddaję.
Twoje jest wszystko.
Rozporządzaj tym w pełni według Twojej woli.
Daj mi jedynie miłość Twoją i łaskę.
Albowiem to mi wystarczy. Amen.

Zakończenie

K.: Błogosławmy Panu.
W.: Bogu niech będą dzięki.

WSZYSTKIE-CZESCI-NOWENNY