Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni językowych oraz stołówki w ramach projektu „Wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji poprzez realizację projektu pn. „Przebudowa zrujnowanej kamienicy na cele szkoły” Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zaproszenie do składania ofert
ZAL_1 (oferta)
ZAL_2 (oświadczenie)
ZAL_2a (oświadczenie inny podmiot)
ZAL_2b (powiązania z Zamawiającym)
ZAL_3 (wzór umowy)
ZAŁĄCZNIK A – arkusz wyceny

Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania