24 maja 2019 r. jezuita studiujący teologię na PWTW Collegium Bobolanum Mateusz Kowalcze SJ obronił  pracę doktorską z zakresu chemii analitycznej na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie. Recenzenci pracy wnioskowali o nadanie mu stopnia naukowego doktora z wyróżnieniem. Świadkami wydarzenia byli Współbracia z Krakowa, Warszawy i Mysłowic, jak również Rodzina Mateusza i jego przyjaciele.

Praca pt. „Zastosowanie metod chemometrycznych w woltamperometrycznym badaniu wybranych pochodnych tlenowych terpenów pierścieniowych” została oceniona bardzo wysoko. Została ona przedstawiona w formie spójnego tematycznie cyklu 8 publikacji naukowych, które ukazały się w specjalistycznych czasopismach – sumaryczny Impact Factor tych artykułów wynosi 21,12, a suma punktów  przyznanych za te publikacje (wg Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) wynosi 255. Wszystkie badania wykonano w Katedrze Chemii Analitycznej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Jakubowskiej, prof. AGH.

Praca powstała w przeciągu niecałych trzech lat, równolegle do przeżywanej praktyki duszpasterskiej w jezuickim liceum KOSTKA w Krakowie i studiów teologicznych w Warszawie.